Back
District wise Applications refered to tahsildar for Issue of indicative GramThana Sketch for the property Report 21-06-2019 02:52:48
Sl.noApplicant nameDate of application
1 BASAMMA 16/03/2016
2 SHALUBAI 25/08/2016
3 JAISHILA 18/11/2016
4 JAISHEELA 18/11/2016
5 SUMAN 22/11/2016
6 CHYAGUNABAI 02/12/2016
7 ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ 14/04/2017
8 ಕುಪೇಂದ್ರ 14/04/2017
9 SIDRAJ PATIL 27/06/2018
10 SIDRAJ PATIL 27/06/2018
11 BASAWARAJ PATIL 27/06/2018
12 SHABEER 03/11/2018
13 KALAL KRISHNAPPA 03/11/2018
14 SHIVRAJ 03/11/2018
15 SIDRAJ PATIL 17/11/2018
16 PREMALA 30/07/2014
17 KASTURIBAI 09/09/2015
18 ANILKUMAR 09/09/2015
19 IBRAHIMSAB 10/09/2015
20 NARSINGH 10/09/2015
21 NARSINGH 10/09/2015
22 ಮಾಧು 17/09/2015
23 LAXIMAN 23/09/2015
24 RAOSAB 23/09/2015
25 MALLIKARJUN 13/11/2015
26 MALLIKARJUN 13/11/2015
27 SEVANTABAI 23/11/2015
28 PRAVEEN 26/12/2015
29 KHAMRODDIN 13/01/2016
30 KHAMRODDIN 13/01/2016
31 BABURAO 16/01/2016
32 SUSHILABAI 16/01/2016
33 NARASABAI 16/01/2016
34 RANABA 16/01/2016
35 ANJANA 16/01/2016
36 JAGANNATH 16/01/2016
37 HANMANTH 25/01/2016
38 GANESH 25/01/2016
39 MAHESH 25/01/2016
40 SHANTABAI 25/01/2016
41 SHIVABAI 01/02/2016
42 JAGANNATH 05/02/2016
43 ANJANA 05/02/2016
44 BANSIDDA DHADDE 05/02/2016
45 HANMANTH 05/02/2016
46 RANABA 05/02/2016
47 BABURAO 05/02/2016
48 NARSABAI 05/02/2016
49 BANASIDDA 08/03/2016
50 JAGANNATH 08/03/2016
51 KHAMRODDIN 08/03/2016
52 BANSIDDA 11/03/2016
53 BANSIDDA 11/03/2016
54 LAXIMIBAI 12/03/2016
55 JAGANNATH 12/03/2016
56 KHAMBRODDIN 12/03/2016
57 NEELAMMA 12/03/2016
58 MALLAPPA 12/03/2016
59 ANJANABAI 12/03/2016
60 MEERABAI 12/03/2016
61 GNYANESHWAR 12/03/2016
62 MALLIKARJUN 12/03/2016
63 PRAKASH 12/03/2016
64 BHAVARAO 13/03/2016
65 RAJKUMAR 14/03/2016
66 SHANTABAI 15/03/2016
67 KALAVATI MARUTI 15/03/2016
68 SHUBHAM 13/04/2016
69 SHAILESH 13/04/2016
70 VISHNU 15/04/2016
71 SUREKHABAI 18/04/2016
72 RANABA 20/04/2016
73 NARASABAI 20/04/2016
74 SUSHILABAI 25/04/2016
75 ESHWARI 13/07/2016
76 ESHWARI 08/09/2016
77 BABURAO 14/09/2016
78 RAM KISHAN 14/09/2016
79 VENKAT 21/10/2016
80 SANGRAM 08/11/2016
81 RESHMA 24/11/2016
82 SUBHADRABAI 24/11/2016
83 TEJAMMA 24/11/2016
84 ಅನೀಲ ಅಲಿಯಾಜ ಬಾಲಾಜಿ 23/01/2017
85 SAVITA 10/02/2017
86 ಮಾರುತಿ 14/02/2017
87 SUDHAKAR SHIVANAND 16/02/2017
88 SUDHAKAR SHIVANAND 16/02/2017
89 SUDHAAKAR SHIVANAND 16/02/2017
90 CHINNAMMA 17/02/2017
91 SANKAR 04/07/2017
92 ಪ್ರಭಾವತಿ 24/11/2017
93 ERAMMA 19/12/2014
94 SHIDDAMMA 27/09/2015
95 SHEKAMMA 02/10/2015
96 SUKSHALA 02/10/2015
97 SUKSHALA 02/10/2015
98 SUGRIV 09/10/2015
99 MAJALAS BAI 09/10/2015
100 MACHINDRA 13/10/2015
101 VENKAT 13/10/2015
102 ANNAPURNABAI 19/10/2015
103 ANNAPURNABAI 20/10/2015
104 NAGURAM 20/10/2015
105 SURAKHA 04/12/2015
106 SUREKHA 04/12/2015
107 ALIMUNISA 16/12/2015
108 DHANRAJ 21/12/2015
109 SANJUKUMAR 26/12/2015
110 MALLIKARJUN 12/01/2016
111 VIMLABAI KALLAPPA 14/01/2016
112 SUNITA 16/01/2016
113 KOMAL 21/01/2016
114 LAXMI BAI 21/01/2016
115 UMADEVI 23/01/2016
116 UMADEVI 25/01/2016
117 ANILKUMAR 28/01/2016
118 BASAVARAJ,BASAVARAJ 03/02/2016
119 SHANTKUMAR 10/03/2016
120 DHANRAJ 12/03/2016
121 AMAR 05/04/2016
122 AVINASH 05/04/2016
123 PRAVEEN 05/04/2016
124 RAFEEQ 29/06/2016
125 SUREKHA 15/11/2018
126 MATHURABAI 15/11/2018
127 KASHIBAI 28/12/2014
128 JAINABE 29/12/2014
129 KASHIBAI 06/01/2015
130 RANGAMMA 03/03/2015
131 RANGAMMA 03/03/2015
132 MAMTAJBI 12/08/2015
133 MALLAMMA 13/08/2015
134 ZAKIRSAB 21/08/2015
135 KAVITA 21/08/2015
136 KUSMAVATI 21/08/2015
137 VACHALABAI 21/08/2015
138 SARASWATI 21/08/2015
139 JAGADEVI 26/08/2015
140 PREMILABAI 04/09/2015
141 SHRIDEVI 04/09/2015
142 SHEKAMMA 08/09/2015
143 NEELKANTH 29/09/2015
144 BHADRAPPA 29/09/2015
145 CHANDRAPPA 05/10/2015
146 SAMPATA 17/10/2015
147 MALLAPPA 31/05/2016
148 MALLAPPA 31/05/2016
149 SHIVRAJ 21/08/2016
150 NASEEMA 07/10/2016
151 REKHA 07/10/2016
152 JAGDEVI 07/10/2016
153 KAMBLABAI 14/10/2016
154 JAGDEVI 18/10/2016
155 NASEEMA 18/10/2016
156 MEHARUNBEE 22/10/2016
157 USHABAI 03/11/2016
158 USHABAI 03/11/2016
159 VIDYAVATI 11/11/2016
160 PADMAVATI 11/11/2016
161 BABURAO 30/11/2016
162 VAISHALI 05/01/2017
163 RAGAVENDER 05/01/2017
164 SAROJANI 05/01/2017
165 JAGADEVI 09/01/2017
166 DATTATRI 09/01/2017
167 SUGANDA 13/01/2017
168 BASWARAJ 19/01/2017
169 VIMLABAI 19/01/2017
170 VIMLABAI 20/01/2017
171 VIDYAVATI 15/02/2017
172 SANTOSHKUMAR 07/03/2017
173 DHANRAJ 30/05/2017
174 VIJAYAKUNAR 01/06/2017
175 HANNUSING 14/07/2017
176 RAJAMMA 14/07/2017
177 JAGDEVI 14/07/2017
178 SHALUBAI 03/10/2017
179 LAKIRAM 03/10/2017
180 VITHAL 03/10/2017
181 SUKRABAI 03/10/2017
182 SHNTABAI 03/10/2017
183 KARUNNA 17/02/2018
184 DILIPKUMAR 15/06/2018
185 PADMINBAI 01/08/2018
186 SUREKHA 03/08/2018
187 ASHOKGIR 11/03/2016
188 PREMALABAI 18/06/2016
189 NARAYAN 06/10/2018
190 PADMINI 09/01/2015
191 LAXMIBAI 06/08/2015
192 DAULAT 05/09/2015
193 DAULAT 05/09/2015
194 SHIVRA 20/09/2015
195 SHANTAMMA 15/10/2015
196 KAMAYYA 23/11/2015
197 NEELKANTH 07/01/2016
198 KHAJABE 11/01/2016
199 SANGASHETTY 16/01/2016
200 SHEELABAI 21/01/2016
201 DROUPATI 21/01/2016
202 SANGASHETTY 22/01/2016
203 GUNDAPPA 23/01/2016
204 MALLIKARJUN 26/01/2016
205 KHUTBOODIN FATHURSAB 27/01/2016
206 KAVITA 29/01/2016
207 SANGASHETTY 31/01/2016
208 SANGASHETTY 31/01/2016
209 REVANAPPA 03/02/2016
210 BASWARAJ 05/02/2016
211 MULTHANI 08/02/2016
212 OSMAN SAB 10/02/2016
213 RAGHUNATH METRE 24/02/2016
214 RANGAMMA 26/02/2016
215 TUKARAM 26/02/2016
216 MANOHAR 29/02/2016
217 JAREPPA 01/03/2016
218 JAREPPA 01/03/2016
219 SHANTAMMA 04/03/2016
220 SANGASHETTY 09/03/2016
221 VEERUPAKSHAYYA 12/03/2016
222 VEERUPAKSHAYYA 12/03/2016
223 VIMALA BAI 27/03/2016
224 CHANDRAKANTH 27/03/2016
225 PASHAMIYA 28/03/2016
226 MALLIKARJUN 31/03/2016
227 KHJABEE 31/03/2016
228 KHAJABEE 01/04/2016
229 ANILKUMAR 08/05/2016
230 SANGEETA 09/05/2016
231 ANITABAI 27/05/2016
232 NAGAPPA 01/06/2016
233 KUSUMA BAI 01/06/2016
234 SIDRAMAPPA 10/06/2016
235 SHANKAR 21/06/2016
236 VEERSHETTY 27/06/2016
237 BABURAO 30/06/2016
238 SARASWATI 10/07/2016
239 SARASWATI 10/07/2016
240 SHARDA BAI 10/07/2016
241 BASAPPA 03/08/2016
242 ANITA 03/08/2016
243 KASHIBAI 05/08/2016
244 NILESH 09/08/2016
245 NARAYAN 11/08/2016
246 SHESHAVRAO 11/08/2016
247 SUNITA 09/09/2016
248 SATYASHEELA 19/09/2016
249 VIJAYKUMAR 28/09/2016
250 NAGAPPA 10/11/2016
251 GURUNATH 10/11/2016
252 JYOTI 15/11/2016
253 SRIDEVI 15/11/2016
254 MALLIKARJUN 30/11/2016
255 NEELAMMA 20/12/2016
256 SUNITABAI 27/12/2016
257 SUSHILABAI 05/01/2017
258 VILASHARAO 11/01/2017
259 VENKAT 18/01/2017
260 OMPRAKASH 19/01/2017
261 NARENDRAPPA 21/01/2017
262 SUGAMMA 24/01/2017
263 SARASWATI 09/02/2017
264 PUTLABAI 20/02/2017
265 SUREKHA 20/02/2017
266 MAMTHA 23/02/2017
267 MAMTHA 23/02/2017
268 ZHARNAPPA 23/02/2017
269 SANDEEP 09/03/2017
270 NARENDRAPPA 19/04/2017
271 SHAMIMA 26/05/2017
272 MADHAVARAO 27/06/2017
273 SULTANA 14/07/2017
274 SUMITRABAI W/O KASHINATH 11/08/2017
275 SHIVANAND S/O BASAYYA 11/08/2017
276 RAMESH 10/11/2017
277 RAMESH 10/11/2017
278 SANJIVKUMAR 25/11/2017
279 ಸರದಾರಮಿಯ್ಯಾ 08/04/2015
280 SHAHEEN BEGUM 13/04/2015
281 ARIFA BEGUM 23/04/2015
282 SITAMMA 24/04/2015
283 SARDARMIYYA 23/09/2015
284 SITHABAI 07/10/2015
285 LALAMMA 06/04/2016
286 ABASH SHA 06/04/2016
287 RAJAPPA 06/04/2016
288 SUSHILAMMA 06/04/2016
289 SUNITABAI 06/04/2016
290 MEHARAALI 06/04/2016
291 NAGAMMA 27/04/2016
292 CHENNAMALAYYA 20/06/2016
293 KAVITA 14/10/2016
294 KAVITHA 08/12/2016
295 MAIBOOB BEE 08/12/2016
296 WAHED BEE 08/12/2016
297 SUMITRA 08/12/2016
298 KHADIRAMIYA 16/12/2016
299 KHADIRAMIYA 19/12/2016
300 MALLAMMA 16/03/2017
301 MUNIR 04/05/2017
302 MUNIR 04/05/2017
303 SHASHIDHAR GANDGI 17/07/2017
304 TEJAMMA 08/08/2017
305 ISAMODDIN 23/08/2017
306 MANEMMA 21/09/2017
307 GULAM DASTAGIR SAB 27/12/2017
308 HAMEED MIYA 24/01/2018
309 KASHINATH 29/01/2018
310 VEERSHETTI 29/01/2018
311 ARJUN 29/01/2018
312 MALLAMMA 12/02/2018
313 HAMEED MIYA 17/02/2018
314 SANTOSH 08/08/2018
315 HANMANTHAPPA PATIL 06/05/2019
316 RANGAMMA 27/03/2015
317 TUKARAM 27/03/2015
318 NARSAPPA 27/03/2015
319 LATEEFA BEGUM 27/03/2015
320 MAINODDIN 27/03/2015
321 REHAN BEGUM 27/03/2015
322 VAIJINATH 27/03/2015
323 SHANTAMMA 27/03/2015
324 ವಿದ್ಯಾವತಿ 27/04/2015
325 ಮಲ್ಲಮ್ಮಾ 02/05/2015
326 ರೇವಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಅಡೇಪ್ಪಾ ಪಾತರಪಳ್ಳಿ 24/06/2015
327 ರೇಣುಕಾ ಗಂಡ ಹಣಮಂತ 26/06/2015
328 ಶಾಂತಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ 26/06/2015
329 ಲಲಿತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಘುನಾಥ 06/07/2015
330 ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಶಾಮಣ್ಣ 06/07/2015
331 ತುಕ್ಕಮ್ಮಾ ಗಂಡ ತುಕರಾಮ 23/07/2015
332 ಸಮೀನಾಬೇಗಂ ಗಂಡ ಅಕಲಕ ಅಹ್ಮದ 23/07/2015
333 ಸಂತೋಷಿ ಗಂಡ ಬಾಬು 03/08/2015
334 NABI SAB 10/09/2015
335 ಸುನಿತಾ ಗಂಡ ಬಮಗೊಂಡ 03/12/2015
336 SHANTAMMA 06/12/2015
337 MEENA DOULAPPA 18/12/2015
338 ಬಸಮ್ಮಾ ಮಾರುತಿ 21/12/2015
339 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ 26/12/2015
340 ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ಸಂಬಣ್ಣಾ ಪಾತರಪಳ್ಳಿ 02/01/2016
341 ಜೈಮಾಲ 16/01/2016
342 ವಿಠಲ 16/01/2016
343 ಮಾದೇವಿ 16/01/2016
344 SUJATA 23/01/2016
345 MALLAMMA 23/01/2016
346 JAGDEVI 11/02/2016
347 NAGAMMA 11/02/2016
348 ANUSAMMA 26/04/2016
349 ಮಹಾದೇವಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ 07/05/2016
350 SUSHILAMMA 02/02/2017
351 ಪಂಡಿತರಾವ 21/04/2017
352 AMBAMMA 25/04/2017
353 MANOHAR 25/04/2017
354 KHAJA MIYAN 17/07/2017
355 SHREEDEVI 16/10/2017
356 MANJULA 24/10/2017
357 NILAMMA 24/10/2017
358 SHREEDEVI 24/10/2017
359 TUKKAMMA 24/10/2017
360 LAXMI 24/10/2017
361 MANSOOR MIYA 16/11/2017
362 VITHAL 24/11/2017
363 ಸುಭಾಷ 16/01/2018
364 KASTURI BAI 23/01/2018
365 ZHAREMMA 28/04/2018
366 AMRESH 03/07/2018
367 SHANTABAI 13/11/2018
368 ಸುರೇಶ 28/04/2016
369 SONABAI 28/04/2016
370 ANTA 14/06/2016
371 REVANAPPA 20/07/2016
372 MACHENDRA 20/07/2016
373 BHAVARAO 23/08/2016
374 HEMA 12/09/2016
375 SANGEETA 12/09/2016
376 LAXI 26/11/2016
377 SARSWATI 14/12/2016
378 BHEEMARAON KHANDRE 30/01/2017
379 GHALEPPA 09/02/2017
380 SUBHASH 16/02/2017
381 GHALEPPA 16/03/2017
382 SARSWATI 31/07/2017
383 AMUOL 29/08/2017
384 ಸಿದ್ದಮ್ಮಾ 16/10/2015
385 VACHALABAI 20/10/2015
386 SAVITA 20/10/2015
387 PUTALABAI 17/05/2016
388 PUTALABAI 17/05/2016
389 MASTANBEE 17/05/2016
390 PIRAMMA 10/06/2016
391 ANITA 10/06/2016
392 RAMARAO 14/06/2016
393 ARJUN 15/06/2016
394 BABU 16/06/2016
395 BABU 16/06/2016
396 RAMRAO 20/07/2016
397 SANTOSH KUMAR 15/09/2016
398 LAXMIBAI 16/09/2016
399 FHATIMMA 02/11/2016
400 SATHYABHAMA 19/12/2016
401 SATHYABHAMA 20/12/2016
402 SHRIMANTH 04/01/2017
403 SAMPAVATI 18/01/2017
404 SANTOSHKUMAR 31/01/2017
405 ARUNNA 06/02/2017
406 ERAMMA 08/02/2017
407 SHANTABAI 10/02/2017
408 RAJKUMAR 16/02/2017
409 PARVATHI 23/02/2017
410 SANGAMMA 19/04/2017
411 AMUL 29/08/2017
412 ARCHANA 10/04/2018
413 NIRAMALA 02/05/2018
414 ANUSAYABAI 05/05/2018
415 NAGANATH 05/05/2018
416 NAGANATH 05/05/2018
417 CHANDRAKALA 15/05/2018
418 PUSHPA 22/05/2018
419 SHIVAMANGALA 13/06/2018
420 JEJABAI 13/06/2018
421 SHARAMMA 26/07/2018
422 ANITA 27/11/2018
423 SHRIKANTH 12/12/2018
424 SUBHASH 12/12/2018
425 VISHVANATH RAO 23/02/2019
426 BABU RAO 23/02/2019
427 BABU RAO 23/02/2019
428 BABU RAO 23/02/2019
429 VISHVANATH RAO 23/02/2019
430 KASHINATH RAO 23/02/2019
431 MAHADEVI 15/03/2019
432 LAXMI 15/03/2019
433 MARUTI 10/04/2019
434 SUSHILABAI 29/04/2019
435 BUDHADEVI 29/04/2019
436 MANGALA 29/04/2019
437 SHRIDEVI 29/04/2019
438 PRAWATI 29/04/2019
439 SAJJANSHETTY GURUNATH 29/04/2019
440 MULTANI 15/09/2015
441 KASHEMMA 18/09/2015
442 ALIMUNISA 07/10/2015
443 SUNITA 31/10/2015
444 SHASHIKALA 31/10/2015
445 DATTU 28/11/2015
446 RAMJI 28/11/2015
447 MEENAKSHI 27/12/2015
448 SUNITA 27/12/2015
449 SHIVKUMAR 04/01/2016
450 BABANNA 10/01/2016
451 SHANTABAI 12/01/2016
452 JAGDEVI 12/01/2016
453 SARIKA 13/01/2016
454 SARIKA 13/01/2016
455 SHANTABAI 14/01/2016
456 KAMBLABAI 14/01/2016
457 KAMBLABAI 14/01/2016
458 SUNITABAI 14/01/2016
459 SUSHILABAI 14/01/2016
460 SEVANTA 14/01/2016
461 ASVINI 14/01/2016
462 BABURAO 20/05/2015
463 RUPADEVI 21/05/2015
464 BABURAO 21/05/2015
465 RUPADEVI 19/06/2015
466 SIDDESHWARI 22/09/2015
467 MALLAMMA 02/11/2015
468 MANIKAPPA MALAKNOOR 03/11/2015
469 SANTOSH KUMAR 06/11/2015
470 SUNITA 06/11/2015
471 SUNITA 06/11/2015
472 GUJJAMMA 19/07/2017
473 RAMA BAI 24/10/2016
474 SHARANAMMA 29/10/2016
475 SUSHILAMMA 02/02/2017
476 PARAMMA 07/02/2017
477 LAXMI 02/03/2017
478 VIDYAVATI 02/03/2017
479 RENUKA 02/03/2017
480 PADMAVATI 02/03/2017
481 ADEPPA 05/04/2017
482 NORJAHAN BEE 09/04/2017
483 GODAVARI 16/05/2017
484 CHANDRAPPA 05/02/2016
485 SHAIKH MOHMED HAJI 10/10/2013
486 SHAIKH MOHMED HAJI 10/10/2013
487 SHAIKH MAHMED HAJI 10/10/2013
488 ವೀರಣ್ಣಾ 10/05/2017
489 MOHAN 23/09/2017
490 BHAGYASHREE 26/09/2017
491 ಗಣೇಶ 13/10/2017
492 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ 02/02/2018
493 ರಾಜುರೆಡ್ಡಿ 26/07/2018
494 TULASIRAM 28/09/2018
495 DIGAMBAR 29/10/2018
496 DIGAMBAR 29/10/2018
497 UTTAM BAI 29/10/2018
498 SHIVAJI 03/11/2018
499 SUBASH 03/03/2017
500 ಮಾಣೇಮ್ಮ 30/03/2015
501 SUDHAKAR 07/04/2015
502 NAGESHWARI 08/04/2015
503 MANIKAPPA 10/04/2015
504 GANGAMMA 10/04/2015
505 GOPEMMA 10/04/2015
506 SATEMMA 10/04/2015
507 MEENAKUMARI 10/04/2015
508 SHEKREMMA 18/04/2015
509 RANI 20/04/2015
510 EARAMMA 09/05/2015
511 VIMALA BAI 26/05/2015
512 VIDYAVATI 03/07/2015
513 VIDYAVATI 03/07/2015
514 AJAMIRIBEGUM 01/10/2015
515 NASIMABEE 01/10/2015
516 MOHAMMADI BEGUM 13/10/2015
517 TUKARAM 21/11/2015
518 BASAVA RAJU 01/12/2015
519 LAXMI 26/10/2016
520 KAMLAMMA 02/02/2016
521 LAXIMI 14/03/2016
522 DEVAKI 14/03/2016
523 JAYASHRI 17/03/2016
524 ISHWARAMMA 17/03/2016
525 BASWARAJ 11/05/2016
526 KASHI NATH 05/10/2016
527 TULSAMMA 10/03/2017
528 GOUTAM SHIL 10/03/2017
529 SAVITA 01/04/2017
530 AMBIKA 03/04/2017
531 DEVENDRA 04/08/2017
532 SANJAY PENTER 05/05/2018
533 KRISHNA 30/05/2018
534 KASHINATH 10/01/2019
535 MEHBOOB SAB 11/11/2014
536 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 23/08/2018
537 SHANKAR 15/03/2019
538 SMT. JYOTI 20/06/2015
539 SMT PADMAVATI 25/06/2015
540 VAIJINATH 03/08/2018
541 SARSWATI 09/04/2015
542 SHIVARAJ 15/04/2015
543 REKHA 09/10/2015
544 MANOHAR 13/10/2015
545 RAMESH 19/05/2016
546 GUNWANTHRAO 28/06/2016
547 SHARDA BAI 10/10/2018
548 SHARDA BAI 10/10/2018
549 SHIDDAMMA 12/12/2018
550 SANJEEVKUMAR TOLLE 30/01/2019
551 SANJEEVKUMAR TOLLE 30/01/2019
552 SANJEEVKUMAR 31/01/2019
553 PUNYAVATHI 31/01/2019
554 NAGAYYA SWAMI 28/02/2019
555 NAGAYYA SWAMI 05/03/2019
556 APPARAO 29/04/2019
557 KALYAN RAO 29/04/2019
558 SUNITHA 29/04/2019
559 APPARAO 29/04/2019
560 PRIYANKA 29/04/2019
561 SHAFIYODDIN 19/11/2016
562 RAMESH 03/05/2017
563 MADHAV 25/01/2016
564 MADHAV 25/01/2016
565 MADHAVAAA 25/01/2016
566 MADHAV 25/01/2016
567 DEVANAND 25/01/2016
568 MADINABEE 27/01/2016
569 SHIVAJI 27/01/2016
570 HARINATH 05/05/2016
571 TANU BAI 26/05/2016
572 BHIMASINGH 12/12/2017
573 MAHADEV 23/12/2017
574 PEERAPPA 20/01/2018
575 SANGEETA 07/12/2017
576 ANITA 05/01/2018
577 SHIVARAJ 09/01/2018
578 BABU 06/02/2018
579 CHANNABASAPPA 21/02/2018
580 BASAVARAJ 21/02/2018
581 KALAVATI 28/02/2018
582 SURYAKANTH 02/03/2018
583 BASWANTRAO PATIL 02/03/2018
584 JAGDEVI 20/03/2018
585 JAGDEVI 20/03/2018
586 JAGDEVI 20/03/2018
587 KALAVATHI 06/06/2018
588 MANMATHAYA SWAMY 06/06/2018
589 MANGALA 06/07/2018
590 RAJAMMA 06/07/2018
591 GOVINDRAO 20/07/2018
592 ABBASALI 20/07/2018
593 SADANAND 21/08/2018
594 SHUBHABAI 24/08/2018
595 SRIMANTH 01/09/2018
596 HIRACHAND 10/09/2018
597 SACHIN 10/09/2018
598 HIRACHAND 10/09/2018
599 SHEELAVATI 15/04/2019
600 ARAVIND 15/04/2019
601 LAXMIBAI 25/07/2015
602 LAXMIBAI 13/08/2015
603 SANJEEVKUMAR,SHANTKUMAR,SHIVANAND,CHINNAMMA 26/02/2016
604 RANGAMMA 24/05/2016
605 ZHAREPPA 26/09/2016
606 KAMALAMMA 16/12/2016
607 BASWARAJ 21/02/2017
608 GEETA 01/07/2017
609 SHANKAR 06/07/2017
610 MD ABBAS ALI 28/09/2017
611 DILEEPKUMAR 28/09/2017
612 KHADAR SAB 03/10/2017
613 BASAWARAJ 26/10/2017
614 DAYANAND 27/10/2017
615 YUSUF SHAREEF 05/12/2017
616 YUSUF SHAREEF 05/12/2017
617 SYED HAJI SAB 06/12/2017
618 SYED BARAKATALI 06/12/2017
619 RABBANI 08/12/2017
620 ULLASH 22/12/2017
621 HANMANTHAPPA PATIL 22/12/2017
622 PARAMMA 05/01/2018
623 MAHADEVI 12/01/2018
624 MAHANANDA 30/06/2018
625 RUDRAMUNI SWAMI 24/08/2018
626 SANGEETA 14/03/2019
627 NASEEMA BEGUM 05/01/2018
628 MEHATAB SAB 19/01/2018
629 ದಶರಧ 29/01/2018
630 ಶರ್ಫೊದ್ದಿನ್ 06/02/2018
631 GUNDAMMA 19/02/2018
632 ZAREPPA 26/02/2018
633 SHARANAPPA 27/02/2018
634 CHITRAMMA 30/05/2018
635 MAIRUNSHA 18/06/2018
636 MOHD MUKRAM 21/06/2018
637 PEERAPPA 13/08/2018
638 LALAPPA 13/08/2018
639 MD. JAINODDIN 13/08/2018
640 JAGADEVI 07/09/2018
641 MURLIDHAR 11/10/2018
642 SHAIK ALI 31/10/2018
643 KASHINATH 13/12/2018
644 HANUMANTH 01/01/2019
645 MOHAMMAD YOUSUF ALI 17/01/2019
646 MUMTAZ BEGUM 17/01/2019
647 RANGAMMA 10/03/2015
648 GEETHA 16/03/2015
649 TABARIJMIYYA 17/03/2015
650 MOHAMMED SULTAN SAB 17/03/2015
651 SABERA BEGUM 17/03/2015
652 SABERA BEGUM 24/03/2015
653 VEERSHETTY 07/07/2015
654 LAXAMIBAI 23/09/2015
655 TUKARAM 23/09/2015
656 MANOHAR 23/09/2015
657 BAKKAPPA 13/10/2015
658 SHARANAMMA 04/12/2015
659 BAKKAPPA 27/02/2016
660 BABU 05/06/2016
661 AMBARAYA 23/07/2016
662 REKHA 23/07/2016
663 NARASAPPA 30/01/2017
664 BHARATH BAI 25/02/2017
665 VASIMA BEGUM 22/03/2017
666 BHIMRAO 10/04/2017
667 JAGADEVI 26/05/2017
668 SANJUKUMAR 17/07/2017
669 JYOTI 27/10/2017
670 VAIJINATH 30/11/2017
671 LALITA 13/03/2018
672 RAHIMAT BEE 16/10/2018
673 NARASAPPA 16/10/2018
674 PADMA 28/11/2018
675 RUKAMANI 13/02/2019
676 MALLAMMA 11/03/2019
677 SANGAMMA 20/03/2019
678 TUKAMMA 07/04/2015
679 PAVITHRA 07/04/2015
680 SHIVAPPA 18/05/2015
681 KASHEMMA 25/06/2015
682 AMBAVVA 25/06/2015
683 RAMESH 04/07/2015
684 LALAPPA 10/07/2015
685 BEERAPPA 17/07/2015
686 SALIMA BEE 17/07/2015
687 SHOBHA 20/07/2015
688 ISMAIL 20/07/2015
689 LAXMI 25/07/2015
690 BISMILLA BEGUM 12/08/2015
691 MALINI BEGUM 12/08/2015
692 RANGAMMA 12/08/2015
693 ಫಾತಿಮಾಬೇಗಂ 02/12/2015
694 ಮುಮತಾಜ ಬೇಗಂ 02/12/2015
695 ನಿರ್ಮಲಾ 04/12/2015
696 ಮುಮತಾಜ ಬೇಗಂ 04/12/2015
697 ಘಾಳೆಪ್ಪಾ 20/01/2016
698 ಭಾರತಿ 22/01/2016
699 ನಾಗಮ್ಮಾ 02/03/2016
700 ತುಳಸಾಬಾಯಿ 29/08/2016
701 ಪದ್ಮಾವತಿ 29/08/2016
702 RAMESH 08/12/2016
703 FATIMA BEE 15/02/2017
704 TUKARAM 15/02/2017
705 MD MUZAFAR 15/02/2017
706 LAL MAHEMMED SAB 25/02/2017
707 S A KAREEM 25/02/2017
708 KUSHAL RAO YABA 27/03/2017
709 ಗೀತಾ 04/05/2017
710 SUBHASH 22/05/2017
711 SANJU KUMAR 11/10/2017
712 UMESH 27/12/2017
713 ANILKUMAR 12/01/2018
714 BASAMMA 17/02/2018
715 ಆನಂದ ಸಿಕೆನಪೂರೆ 15/06/2018
716 MD SHAHEED MIYYA 23/10/2018
717 MD ISMAIL SAB 07/11/2018
718 SHAIKH MOHAMMED ALEEM 03/01/2019
719 SHAISTA JABEEN 18/03/2019
720 MOHD SULTAN QURESHI 27/03/2019
721 SHARNAMMA 03/04/2019
722 SHARNAMMA 03/04/2019
723 SHAHEEN BEGUM 23/06/2014
724 CHANDRAPPA 07/05/2015
725 SARASWATI 20/10/2015
726 KAMALAMMA 26/10/2015
727 BHARATI 26/10/2015
728 PUSHPALATA 16/05/2017
729 GANAPPA 05/06/2018
730 PARVATI SHANKRAYYA SWAMI 25/04/2015
731 SHUBHAS SHIVARAM 28/04/2015
732 RAJENDRA ATMARAM 28/04/2015
733 KAMLABAI 11/03/2016
734 PANDITH 24/05/2016
735 ಶರಣಪ್ಪಾ 18/03/2017
736 SHIVAKUMAR 26/04/2017
737 ಖಾಸಿಮಸಾಬ ಮೋದ್ದಿಸಾಬ 20/02/2018
738 ಖಾಸಿಮಸಾಬ ಮೋದ್ದಿನಸಾಬ 21/02/2018
739 VEERSHETTY 25/04/2018
740 DATTU 26/09/2018
741 SHAFIYUDDIN 26/09/2018
742 KHADAR MIYA 26/09/2018
743 SHAHIDA BEGUM 06/10/2018
744 ಮಾಣಿಕರಡ್ಡಿ 11/12/2018
745 ವೈಜಪ್ಪಾ 11/12/2018
746 BANDELI PATEL 29/12/2018
747 KHAJA PATEL 29/12/2018
748 VIMALABAI 29/01/2019
749 VENKAT 04/05/2019
750 ಗಂಗಾಧರ 25/01/2016
751 VISHWANTH 04/12/2016
752 KASTURBAI 17/02/2017
753 SURESH 28/07/2017
754 MANIKAPPA 16/12/2017
755 PENTAREDDY 02/05/2018
756 BHEEMMAYYA 20/10/2018
757 REVANNAYA 15/11/2018
758 MANIKREDDY 07/01/2019
759 MANIK REDDY 19/01/2019
760 BHARATBAI 13/03/2019
761 SURYAKANTH 04/12/2015
762 SURYAKANTH 04/12/2015
763 DHANAVANTI 30/12/2015
764 YASMIN BEGUM 07/04/2016
765 JAISHREE 22/04/2016
766 NOORJAHAN BEGUM 22/04/2016
767 BHAGYASHREE 22/04/2016
768 YASMINBEGUM 22/04/2016
769 MALLIKARJUN 22/04/2016
770 SAVITRI 22/04/2016
771 VILASRAO 10/05/2016
772 VILASRAO 10/05/2016
773 RAJAMMA 10/05/2016
774 SHIROMANI 23/05/2016
775 DHANVANTI 27/05/2016
776 SHOBHA 27/06/2016
777 FARIDABI 27/06/2016
778 REKHA 27/06/2016
779 RUTAMMA 04/07/2016
780 PARVATI 05/07/2016
781 PARVATI 05/07/2016
782 RATNAMMA 05/07/2016
783 KARIMABI 05/07/2016
784 VIMLABAI 05/07/2016
785 CHANDRAMMA 05/07/2016
786 LAXMI 05/07/2016
787 VANITA 06/07/2016
788 MUMTAJBEGUM 10/09/2016
789 BHASKAR 09/01/2017
790 LALITABAI 16/02/2017
791 MAHANANDA 16/02/2017
792 SANGAMESH 16/02/2017
793 RAJAPPA 22/05/2017
794 GURUNATH 24/05/2017
795 MAINUDDIN 01/12/2017
796 KHAJA MOINUDDIN 25/01/2018
797 RAMESH 08/02/2018
798 RAMESH 09/02/2018
799 RASTRIYA BASAVADAL PROP ASHOK SHANBHU 21/04/2018
800 RAJKUMAR MUKIN 21/04/2018
801 SHIVRAJ 21/04/2018
802 PRABHAVATI 16/07/2018
803 RAJAMMA 19/11/2018
804 SANGASHETTY 10/12/2018
805 SHIVRAJ 28/04/2015
806 KASHAMMA 07/08/2015
807 CHANDRAPPA 07/08/2015
808 MEHABOOBSAB 25/08/2015
809 BASAPPA 26/08/2015
810 TULSHAMMA 27/01/2016
811 PRABHU 02/04/2016
812 CHANMALAPPA HARISHKUMAR 22/08/2016
813 CHANMALAPPA HARISHKUMAR 07/09/2016
814 MAHADEVI 07/09/2016
815 BASAMMA 14/09/2016
816 SHANKAR 15/09/2016
817 SHANKAR 15/09/2016
818 KALLAVATI 19/09/2016
819 KASHINATH 19/09/2016
820 SHIVARAM 14/10/2016
821 SUBBAMMA 24/10/2016
822 NIRMALA 06/03/2017
823 LAXMIBAI 15/03/2017
824 PRABHAYYA 18/07/2018
825 HANAMANTAPPA 31/07/2018
826 RACHAPPA 01/12/2018
827 NIRMALA 07/02/2019
828 SANTOSHI 12/03/2019
829 ಯೇಶೆಪ್ಪಾ 18/12/2015
830 ಎಮ.ಡಿ ಲಾಯಖಅಲಿ 18/12/2015
831 BASWARAJ 30/12/2015
832 ಚಂದ್ರಶೇಖರ 28/01/2016
833 VARSHA 15/02/2016
834 PUSHPAVATI 15/02/2016
835 ಬೇಬಾವತಿ 04/03/2016
836 RAJAPPA 19/03/2016
837 MOTIBAI 07/04/2016
838 ನಿರ್ಮಲಾ 23/04/2016
839 ಶ್ರಿದೇವಿ 03/06/2016
840 REKHA 05/04/2017
841 ಆಶೀಶ್ 31/05/2017
842 MAMTAZ BEGUM 24/08/2017
843 DIKSHA 11/12/2017
844 MAHADEVI 15/03/2018
845 MUSLIM FUNCTION ARRANGEMENT COMMMITTEE JAMMA MADJID SITUATED AT ALIYABAD 13/08/2018
846 MUSLIM FUNCTION ARRANGEMENT COMMMITTEE JAMMA MADJID SITUATED AT ALIYABAD 13/08/2018
847 SUNIL 20/03/2019
848 MOUDHE MAYA 20/03/2019
849 ಶೀಲಾ 21/05/2016
850 ಅಂಬವ್ವಾ 21/05/2016
851 ಅಂಜನಾ 21/05/2016
852 ಚಿನ್ನಮ್ಮಾ 07/06/2016
853 ನಾಗೇಶ್ವರಿ 07/06/2016
854 ಸುನೀತಾ 09/06/2016
855 ಭಾಗಿರಥಿ 09/06/2016
856 PARIYAGBAI 13/06/2016
857 ಅಂಜಮ್ಮಾ 14/06/2016
858 CHINAMMA 28/06/2016
859 ಸಾಜೀದಾ ಬೇಗಂ 28/06/2016
860 ನಾಗಮ್ಮಾ 28/06/2016
861 ಪ್ಯಾರಿ ಬೀ 02/07/2016
862 ಶೋಭಾವತಿ 26/07/2016
863 ಅಬ್ರಾಹಂ 26/07/2016
864 ಪವಿತ್ರಾ 02/09/2016
865 ಸಂಜುಕುಮಾರ 02/09/2016
866 ಮಹಾದೇವಿ 15/03/2017
867 SRIDEVI 13/07/2017
868 DATTU 13/07/2017
869 JEETAPPA 13/07/2017
870 SHIVARAYYA 15/02/2018
871 GANAPATH RAO 15/02/2018
872 GANAPATH RAO 22/02/2018
873 HANOCK 22/02/2018
874 SHESHAPPA 13/03/2019
875 ADEPPA 13/03/2019
876 PRABHAVATHI 13/03/2019
877 ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ 09/01/2014
878 ಶ್ರೀ ನಾಗನಾಥ 09/01/2014
879 ಮನೋಹರ 10/01/2014
880 ಅರ್ಜುನ 10/01/2014
881 ಶಂಕರ 10/01/2014
882 ರಾಜಕುಮಾರ 11/01/2014
883 ನಾಗನಾಥ 11/01/2014
884 ಅಶೋಕ 13/01/2014
885 ವೈಜನಾಥ 13/01/2014
886 ಲಕ್ಷ್ಮಣ 16/01/2014
887 ಸೋನಮ್ಮಾ 16/01/2014
888 ಬಂಡೇಮ್ಮಾ 16/01/2014
889 ಪೂಡಲಿಕ 17/01/2014
890 ಜಾಹೇದಮಿಯ್ಯಾ 18/01/2014
891 ಲಚಮಾ 18/01/2014
892 ಸಾಯಬಣ್ಣಾ ತಂದೆ ರಾಣೆಪ್ಪಾ ಗೋಡಬೋಲೆ 18/01/2014
893 ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ 21/01/2014
894 ಚಂದ್ರಪ್ಪಾ 21/01/2014
895 ಉಶಾ 22/01/2014
896 ನಾರಾಯಣ 22/01/2014
897 ಚಿತ್ರಮ್ಮಾ 22/01/2014
898 ಧರ್ಮಾ ಇಸ್ಮಾಲ ಮೇತ್ರೆ 25/01/2014
899 ನರಸಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಪೀರಪ್ಪಾ ಜಮಾದಾರ 25/01/2014
900 ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ಇಸ್ಮಾಲ ತೋಂಟೆ 25/01/2014
901 ತುಕ್ಕಮ್ಮಾ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಸಿಂದಬಂದಗಿ 29/01/2014
902 ಕಸ್ತುರಬಾಯಿ ಗಂಡ ಅಂಬಾದಾಸ ಘುಳೆ 30/01/2014
903 ರಾಧಾ ಗಂಡ ಅಶೋಕ ತೋರಸಲ್ಲೆ 30/01/2014
904 ಶಿವಾಜಿ ಬಳಿರಾಮ ದಾಡಗೆ 06/02/2014
905 ಗುಂಡಮ್ಮಾ ಗಂಡ ನರಸಿಂಗ ನಲ್ಲೆ 07/02/2014
906 ನಿರ್ಮಲಾ ತುಳಸಿರಾಮ ವಡ್ಡರ 12/02/2014
907 ಅನುಸುಯಾ ಗಂಡ ಅನೀಲ ವಡ್ಡರ 12/02/2014
908 ಚಂಪಾವತಿ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಘನಚಕ್ರೇ 12/02/2014
909 ಬಿಜಾನ ಗಂಡ ಹುಸೇನ ಚುಡಿವಾಲೆ 12/02/2014
910 ರುಕ್ಮೀಣಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶ್ರೀಮಂತರಾವ ಹಂಡಗೆ 12/02/2014
911 ಶಂಕರೆಪ್ಪಾ 11/06/2015
912 ಶಂಕರೆಪ್ಪಾ 11/06/2015
913 SHARNABASAPPA 11/01/2017
914 MALLIKARJUN 25/02/2017
915 MARUTI 25/05/2017
916 INDIRABAI 16/01/2018
917 DASTAGIR 17/02/2018
918 NIRMALA 06/03/2018
919 GANESH 26/03/2018
920 RATNAPPA 05/06/2018
921 CHANDRAPPA 19/06/2018
922 RAJAMMA 21/07/2018
923 ANGAD 27/11/2018
924 IRAPPA 10/01/2019
925 A SHIV KUMAR 26/02/2019
926 BHIMANNA 26/02/2019
927 RAJKUMAR 18/03/2019
928 CHANDRSHEKAR 09/04/2019
929 ಈರಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಶಂಕರ ಟೇಕಲಕುಂಟೆ 14/02/2014
930 ರಿಹಾನಾಬೇಗಂ ಗಂಡ ಗನಿಮಿಯ್ಯಾ ಶೇರಖಾ 14/02/2014
931 ಪ್ರಭಾವತಿ ಗಂಡ ರಾಜೇಶ ವಾಗಮಾರೆ 17/02/2014
932 ಕಾಶಿನಾಥ ತಂದೆ ನಿಲಕಂಠರಾವ ಧುಮ್ಮಾಳೆ 06/03/2014
933 ಮೋನಮ್ಮ ಗಂಡ ನಾರಾಯಣ ಪಂಚಾಳ 17/01/2015
934 GNYANADEV 02/01/2017
935 GOPALRAO 03/06/2017
936 PRAKASH 11/01/2019
937 HANAMANTH REDDY 01/02/2019
938 ರಾಜಕುಮಾರ 04/10/2014
939 ಮೈನೋದ್ದಿನ 01/01/2015
940 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 27/03/2015
941 VENKAREDDY 26/12/2015
942 KOMAVATI 26/12/2015
943 VENKAREDDY 26/12/2015
944 KOMAVATI 26/12/2015
945 MALLIKARJUN 04/01/2016
946 SARASWATHI 04/01/2016
947 CHINNAMMA 05/01/2016
948 GUNDAPPA 07/01/2016
949 MADHAVRAO 27/01/2016
950 ಚಂದ್ರಕಲಾ ಗಂಡ ಮಾಣಿಕರಾವ 06/02/2016
951 SAMPATABAI 24/03/2017
952 SHOBHAVATI 24/02/2015
953 SHAKUNTALA 03/07/2015
954 SHARNAPPA 23/09/2015
955 LAXMIBAI 24/09/2015
956 ZHEREPPA 24/09/2015
957 KALAWATI 24/10/2015
958 SHOBHAVATI 25/11/2015
959 SHESHAMMA 25/11/2015
960 MARUTI 25/11/2015
961 SANTOSH 05/12/2015
962 SIDDAPPA 23/12/2015
963 SIDDAPPA 23/12/2015
964 ROOPAVATI 26/12/2015
965 SAYED ANSARMIYYA 12/04/2016
966 JAGANATH 24/05/2016
967 LALABI 18/07/2016
968 RAJKUMAR 06/07/2017
969 ಚಂದ್ರಕಾಂತ 12/07/2017
970 RAJSHEKAR 15/09/2017
971 TRIMBAKARAO 11/10/2017
972 ಕಲ್ಪನಾ 30/10/2017
973 ಕಲ್ಪನಾ 30/10/2017
974 DAYANAND 23/11/2017
975 DAYANAND 23/11/2017
976 DAYANAND 23/11/2017
977 DAYANAND 23/11/2017
978 SHIVANAND 23/11/2017
979 SIDDAMMA 02/01/2018
980 ಶಂಬುರಾಜ 23/01/2018
981 SHARANAPPA 31/01/2018
982 NAMA 02/02/2018
983 VEERASHETTY 19/03/2018
984 SHIVAKUMAR 07/04/2018
985 SACHIN KUMAR 19/04/2018
986 PRABHU 04/06/2018
987 ಕಲ್ಯಾಣರಾವ 03/07/2018
988 SHARANAPPA 19/07/2018
989 ಓಮಕಾರ 01/08/2018
990 ರಫಿದಖಾನ 27/08/2018
991 SHIVAKARANA 29/09/2018
992 ವನಿತಾ,ಅವಿನಾಶ 11/10/2018
993 SHIVAKUMAR 15/10/2018
994 SHIVAKUMAR 22/10/2018
995 RANGARAO PATIL 23/10/2018
996 KANCHANA 14/02/2019
997 RAM 22/02/2019
998 JAGADEVI 26/04/2019
999 NARSABAI 23/03/2015
1000 ಆಶಾಬಿ 31/03/2015
1001 JAIBUNABI 26/12/2015
1002 SUMANT 26/12/2015
1003 KARABASAYYA 26/12/2015
1004 BABU 30/12/2015
1005 BABU 30/12/2015
1006 BABURAO 07/09/2016
1007 SHANTMMA 17/01/2017
1008 BANDEPPA 06/05/2017
1009 MANIK 14/09/2017
1010 SURESH 14/09/2017
1011 SURYAKANT 14/09/2017
1012 SURYAKANT 14/09/2017
1013 SURYAKANT 14/09/2017
1014 SURYAKANT 14/09/2017
1015 ISMAIL 28/09/2017
1016 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 11/01/2018
1017 VENKAT 16/04/2018
1018 ANNUSHABAI 28/07/2018
1019 DHANARAJ 08/02/2019
1020 BABURAO 10/05/2015
1021 NANNUBAI 25/06/2016
1022 SUSHILABAI 15/12/2016
1023 SHUSHILBAI 02/01/2017
1024 SUSHILABAI 05/01/2017
1025 SUSHILABAI 10/01/2017
1026 SUSHILABAI 10/01/2017
1027 SUSHILABAI 10/01/2017
1028 SUSHILABAI 11/01/2017
1029 SUSHILABAI 11/01/2017
1030 DASTGEER 30/11/2017
1031 NAJIRODDIN 17/03/2018
1032 NARSA REDDY 26/03/2018
1033 RAMAREDDY 31/03/2018
1034 NAMDEV 29/06/2018
1035 NAMDEV 29/06/2018
1036 NARSHINGRAO 03/08/2018
1037 RADHAMMA 28/09/2018
1038 SHOBHA 09/10/2018
1039 UDDAV 01/01/2019
1040 UDDAV 01/01/2019
1041 UDDAV 01/01/2019
1042 MUKTABAI 04/02/2019
1043 MOHAMMED NAYEEM 15/03/2019
1044 GYANOBA 06/04/2015
1045 MUNNABAI 14/04/2015
1046 PADMAKAR 03/08/2015
1047 RAHIMABI 04/08/2015
1048 SHABIRBEE 07/02/2016
1049 SMT SHABERABEE 07/02/2016
1050 RACHAPPA 02/05/2016
1051 DHONDIBA 14/05/2016
1052 CHANDRKANTH 04/01/2017
1053 RAJNIKANTH 14/02/2017
1054 GANGAMMA 12/03/2017
1055 RAJAMMA 07/08/2017
1056 SUNITA 19/10/2017
1057 HANMANTRAO 27/12/2017
1058 MARUTI 28/04/2018
1059 SUNITA 14/05/2018
1060 SUNITA 14/05/2018
1061 SHRIDEVI 14/05/2018
1062 PARVEEN 22/05/2018
1063 RUPA 12/06/2018
1064 KAMALABAI 15/06/2018
1065 RUKMINBAI 08/08/2018
1066 RAVI 13/08/2018
1067 SRIMANTH 05/12/2018
1068 RATNABAI 22/12/2018
1069 KALIDAS 22/12/2018
1070 PANDHARI 01/01/2019
1071 KALLIDAS 05/02/2019
1072 SANGEETA 18/02/2019
1073 RAJKUMAR 22/04/2019
1074 GANAPATI 22/04/2019
1075 SHIVRAJ 22/04/2019
1076 SHANMUKHAPPA 23/04/2019
1077 PANADURANG 24/03/2015
1078 MANIK 24/03/2015
1079 SHANKAR 02/08/2016
1080 ANUSHA 13/05/2017
1081 RATNAMMA 13/05/2017
1082 SANJEEVKUMAR 10/08/2018
1083 VIIJAYKUMAR 16/08/2018
1084 SUGUNABAI 15/03/2019
1085 SHAGUNABAI 23/03/2019
1086 ಅಂಬ್ರುತ ಮಾರುತಿ ದಶರಥ 31/10/2015
1087 ಓಂಕಾರ 27/02/2016
1088 ಜಗನ್ನಾಥ 23/04/2016
1089 SANGAMMA 08/04/2015
1090 SARASWATI 13/04/2015
1091 NAGSHETTY 13/04/2015
1092 SHANTAMMA 18/04/2015
1093 NIJLING 18/04/2015
1094 JAGANNATH REDDY 05/07/2015
1095 PANADAPPA 05/07/2015
1096 MAHESHREDY 05/07/2015
1097 BISMILLA BEGUM 21/08/2015
1098 RAJAMMA 21/08/2015
1099 MERI 04/06/2016
1100 GEETA 05/06/2016
1101 HAMSHIDA 05/06/2016
1102 SHUFIYA BEGUM 05/06/2016
1103 NAZIYA BEGUM 06/06/2016
1104 JAGADEVI 06/06/2016
1105 SHEKHAMMA 06/06/2016
1106 RENUKA 06/06/2016
1107 ESHODHA 06/06/2016
1108 MACHAMMA 06/06/2016
1109 ರೋಜಮೇರಿ 19/09/2016
1110 SHARNAPPA 05/10/2016
1111 TUKKAREDDY 27/10/2016
1112 CHANDRASHETTY 16/12/2016
1113 ದಶರಥ 27/12/2016
1114 ದಶರಥ 27/12/2016
1115 ಮಾರುತಿ 13/01/2017
1116 ದಶರಥ 31/01/2017
1117 NABISAB 06/02/2017
1118 SHARNAPPA 22/02/2017
1119 TUKKAMMA 10/04/2017
1120 JAGAMMA 10/04/2017
1121 PEERAMMA 08/06/2017
1122 SHANTLINGAYYA 19/08/2017
1123 NAJUBUN BEGUM 12/09/2017
1124 JHANGIR 12/09/2017
1125 AMARNATH ,AMBRISH 20/11/2017
1126 AMARNATH 20/11/2017
1127 KAVITA 27/12/2017
1128 AMARNATH,AMBRISH 02/02/2018
1129 ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ 24/03/2018
1130 ಶಿವರಾಜ 24/03/2018
1131 ಚಂದ್ರಮ್ಮಾ 13/08/2018
1132 BASAVARAJ KASHINATH NATIKAR 31/08/2018
1133 SYED DASTAGIR 31/08/2018
1134 ಪಂಡರಿನಾಥ 06/09/2018
1135 ಪುಂಡಲಿಕ 12/12/2018
1136 VISHWANATH 27/12/2018
1137 MANIK 18/01/2019
1138 SHANTAMMA 09/12/2014
1139 SHANTAMMA 01/01/2015
1140 KASTURI 25/03/2015
1141 PARVATI 25/03/2015
1142 SHRIMANT 25/03/2015
1143 NASEEMABEGUM 25/03/2015
1144 SIDDANNA 26/03/2015
1145 GOVINDAPPA 08/04/2015
1146 SANGAMMA 09/04/2015
1147 SATHYAMMA 09/04/2015
1148 CHANDRAMMA 20/04/2015
1149 KAVITA 20/04/2015
1150 NARSAMMA 05/05/2015
1151 LAKSHMAN 05/05/2015
1152 BURANSAB 05/05/2015
1153 SATHYAMMA 05/05/2015
1154 GUNDAPPA 05/05/2015
1155 BUJJAMMA 05/05/2015
1156 JAGADEVI 01/07/2015
1157 NAGAMMA 01/07/2015
1158 ERRAMMA,ERRAMMA 01/07/2015
1159 MILI KHAJABEE 01/07/2015
1160 LAXMI BAI 02/07/2015
1161 RIHANA BEGUM 02/07/2015
1162 RIHANA BEGUM 02/07/2015
1163 ANUSHAMMA 02/07/2015
1164 CHANDRAMMA 02/07/2015
1165 GYANDEVI 02/07/2015
1166 SUJATA 06/07/2015
1167 ನೀಲಮ್ಮ 07/09/2015
1168 ಪುಣ್ಯಮ್ಮ 07/09/2015
1169 BASAMMA 27/11/2015
1170 NASEEMA BEGUM 26/01/2016
1171 KALAVATI 26/01/2016
1172 SAMADHANA 07/03/2016
1173 NAFISUNISA 14/03/2016
1174 NINGAPPA 15/04/2016
1175 HASINA BEGUM 16/04/2016
1176 LAXIMIBAI 22/04/2016
1177 SHOBHAVATI 10/05/2016
1178 KHALIL AHMAD 28/05/2015
1179 ಅನುರಾಧ 04/02/2016
1180 SHIVAJI 03/01/2018
1181 SUNITA BAI 13/06/2018
1182 ಪ್ರಕಾಶ 01/01/2015
1183 ARJUN 30/01/2015
1184 SANJUKUMAR 04/03/2015
1185 ರೇಣುಕಾ 07/04/2015
1186 ANNAREDDY 04/01/2018
1187 GURURAJ 16/01/2018
1188 GEETA 25/06/2018
1189 KESAR BAI 27/11/2015
1190 SHANKAR 07/12/2015
1191 ASHOK 01/02/2016
1192 BABURAO 22/03/2016
1193 SUGYANNABAYI 25/08/2016
1194 USMANASAB 25/08/2016
1195 MAINODDIN 25/08/2016
1196 VIJAYABAI 03/09/2016
1197 PRATIBHA 03/09/2016
1198 VIJAYKUMAR 04/09/2016
1199 VIMALABAI 26/09/2016
1200 KALLAPPA 03/10/2016
1201 LAXMI BAI 03/10/2016
1202 RAJENDRA 03/10/2016
1203 SIMANTHA BAI 20/10/2016
1204 SANTRAM 20/10/2016
1205 LIMBAJI,ANNARAO 02/11/2016
1206 SOJAR 28/11/2016
1207 PRABHAKAR,MANIK,RAJ KUMAR 28/11/2016
1208 KESAR BAI 06/12/2016
1209 PARTHAYYA SWAMY 26/01/2017
1210 DEEPIKA 02/02/2017
1211 PARTAYYA 02/02/2017
1212 RUDRAPPA 08/03/2017
1213 BASAVARAJ 27/05/2017
1214 ಶೇಕ ಖಲೀಲ ಮಿಯ್ಯಾ 31/07/2017
1215 RUKKAMMA 15/11/2017
1216 SIMABAI 30/12/2017
1217 RAMNATH 06/02/2018
1218 SANJUREDDY 05/07/2018
1219 SANJUREDDY 05/07/2018
1220 SHEKHAMMA 06/07/2018
1221 BASAVANAPPA 06/07/2018
1222 MD MOSHEEN AHEMAD 06/07/2018
1223 ABDUL KHADAR 06/07/2018
1224 SALMA BEGUM 13/07/2018
1225 HUSENI ,HUSENI 30/07/2018
1226 AKBAR SHA 06/08/2018
1227 BASAVANAPPA 06/08/2018
1228 BASAVANAPPA 06/08/2018
1229 ತೌಫೇಕ ಅಹ್ಮದೆ 31/12/2018
1230 BABU 29/01/2019
1231 BALBHEEM 29/01/2019
1232 VIJAYLAXMI 29/01/2019
1233 NAGAMMA 29/01/2019
1234 RAJKUMAR SWANTHRAGAMA 29/01/2019
1235 RAJKUMAR SWANTHRAGAMA 04/02/2019
1236 MAHANANDA 07/02/2019
1237 JILANI 05/03/2019
1238 SUNDRAMMA ,SUNDRAMMA 06/03/2019
1239 BABU REDDY,BABU REDDY,BABU REDDY 06/03/2019
1240 NARASAMMA,NARASAMMA 06/03/2019
1241 SAIJAD BEE 13/03/2019
1242 PRESIDENT AND H U S S N RAJOLA 09/04/2019
1243 MUNNI BEE 16/04/2019
1244 RAMACHANDRA 16/04/2019
1245 RAMANNA 08/04/2015
1246 KAMLABAI 16/09/2016
1247 MOHAN 09/11/2016
1248 BIPASHA 01/12/2016
1249 BIPASHA 01/12/2016
1250 SANGEETA 10/02/2017
1251 DESHMUKAPPA 16/02/2017
1252 ಬಾಬು 21/04/2017
1253 PARWATI 15/06/2017
1254 VITHALREDDY 13/09/2017
1255 MOHAMMED MAHEBOOB ALI,RAMESH 16/10/2017
1256 DEVENDRA 16/12/2017
1257 LAXMAN 05/02/2018
1258 KAMALABAI 19/02/2018
1259 VITHALRAO 09/03/2018
1260 SUMITRABAI 12/03/2018
1261 ENKAMMA 29/06/2018
1262 GHAMKUBAI 29/06/2018
1263 ALTAF SHAH,MOHD MAZARALLI SHA DARWESH 01/09/2018
1264 HAFEESA 01/09/2018
1265 SHIVKUMAR 10/10/2018
1266 ಇಸುಫ್ ಅಲಿ 27/10/2018
1267 ಬಂಡೆಪ್ಪಾ 30/10/2018
1268 NAGAMMA 05/11/2018
1269 NAGAMMA 05/11/2018
1270 ANNARAO 19/01/2019
1271 LALITA 14/02/2019
1272 SUMITRABAI 14/02/2019
1273 AKBAR PATEL,ISMAIL PATEL 15/03/2019
1274 ಅಬ್ದುಲ್ ರವುಫ್ ಖಾನ 10/10/2015
1275 JAGANATHRAO 28/12/2015
1276 ABDUL RAUF KHAN 11/03/2016
1277 ABDUL RAUF KHAN 11/03/2016
1278 MAHARUDRAPPA 13/03/2016
1279 MAHARUDRAPPA 13/03/2016
1280 SURESH 25/03/2016
1281 SHASHIKANTH 07/07/2016
1282 MUSAMIYA 07/07/2016
1283 ANJAMMA 14/07/2016
1284 RAJENDRA KUMAR 28/07/2016
1285 KHAJA MIYYA 01/08/2016
1286 MAQBOOL MIYYA 01/08/2016
1287 MAQBOOL MIYYA 01/08/2016
1288 SHARNAPPA 03/09/2016
1289 SHARIF SAB 14/12/2016
1290 SUMITRABAI 10/01/2017
1291 SANDEEP VEERSHETTY MOHD KHAJA MOINUDDIN MOHD MASTAN 11/01/2017
1292 MARUTI 22/01/2017
1293 MOHAMMAD AHMED 25/01/2017
1294 NARAYAN 01/02/2017
1295 SHIVKUMAR 23/02/2017
1296 DASHARATH 24/02/2017
1297 ANITA 24/02/2017
1298 TAJUDDIN 08/03/2017
1299 MANOHAR 13/03/2017
1300 RAMESH 26/03/2017
1301 RAMESH 26/03/2017
1302 DHARAMRAJ 26/03/2017
1303 VAISHALI 26/03/2017
1304 ANJANA 26/03/2017
1305 DEVRAJ 26/03/2017
1306 KARUNA BAI 08/04/2017
1307 SHANKAR 08/04/2017
1308 KARUNABAI 29/04/2017
1309 ABDUL RAVAPHKHAN 29/04/2017
1310 MALLIKARJUN 29/04/2017
1311 SHARADA BAI 13/06/2017
1312 IMAMSAB 14/08/2017
1313 MD ASAD KHAN 07/10/2017
1314 SUREKHA 09/11/2017
1315 SADIYA BEGUM 14/11/2017
1316 VITHAL 14/11/2017
1317 SHANTVEER 14/11/2017
1318 PARVEEN BEGUM 14/11/2017
1319 SANTOSH KUMAR 06/12/2017
1320 SANTOSH KUMAR 06/12/2017
1321 SANTOSHKUMAR 08/12/2017
1322 JAHEDA BEE 05/07/2018
1323 SIDRAMAYYA 16/01/2019
1324 SYEDA KHAJA BEGUM 16/01/2019
1325 SHAMEEM 31/01/2019
1326 MD MASTAN SAB 04/02/2019
1327 BASAYYA SWAMY MATH 21/02/2019
1328 ANITA 31/08/2018
1329 VENKAT 24/01/2019
1330 INDUMATI 18/02/2019
1331 NIZAMODDIN 08/03/2019
1332 MANOHAR MAILARE 08/03/2019
1333 MUDRIKABAI 15/04/2015
1334 ಚಂದ್ರಕಲಾ 02/05/2015
1335 ಶಿವಾಜಿ 03/05/2015
1336 SHATABAI 17/07/2015
1337 BABURAO 19/08/2015
1338 BABURAO 19/08/2015
1339 SARIKA 20/08/2015
1340 MOHAN 22/08/2015
1341 ANNARAO 22/08/2015
1342 LAKSHMI 22/08/2015
1343 RAM 22/08/2015
1344 DEVIDAS 22/08/2015
1345 SUBIDRA BAI 22/08/2015
1346 LAKSHMI 22/08/2015
1347 BHARATH 22/08/2015
1348 JIJABAI 24/08/2015
1349 PRIYABHUSHAN 24/08/2015
1350 ನಿವೃತ್ತಿ 03/09/2015
1351 SHARANAPPA 09/10/2015
1352 KAVITA 09/10/2015
1353 PARWATI 09/10/2015
1354 SHRIDEVI 09/10/2015
1355 PRIYANKA 14/10/2015
1356 SHAKUNTALA 14/10/2015
1357 KALAVATI 28/10/2015
1358 PARAVATI 29/10/2015
1359 SARUBAI 02/11/2015
1360 SANGEETA 02/11/2015
1361 SALIMABEE 03/11/2015
1362 SALIMABEE 03/11/2015
1363 UTARABAI 03/11/2015
1364 GANGAMMA 03/11/2015
1365 FULABAI 06/11/2015
1366 MALNBAI 07/11/2015
1367 GODAVARI 10/11/2015
1368 BASAVRAJ 01/12/2015
1369 LAVA 18/12/2015
1370 VITHALRAO 18/12/2015
1371 SHOBHAVATI 19/12/2015
1372 VITHALRAO 22/12/2015
1373 KESHARAO 31/12/2015
1374 ISAMODDIN 31/12/2015
1375 SHEELA 04/01/2016
1376 CHANDRAMMA 06/01/2016
1377 MAIHIRUNBI 07/01/2016
1378 SUNITA 04/02/2016
1379 REKHA 08/02/2016
1380 LAXMIBAI 23/02/2016
1381 PRABHAVATI 23/02/2016
1382 RESHMA W/O SAMAD 26/02/2016
1383 NARASABAI 29/02/2016
1384 JAITUNBEE 17/03/2016
1385 JAISHREE 19/03/2016
1386 DASHARATH 21/03/2016
1387 LAXINIBAI 22/03/2016
1388 LAXIMIBAI 22/03/2016
1389 RABBANA 30/03/2016
1390 PHULABAI W/O SARANAPPA 01/04/2016
1391 USHABAI W/O RAJKUMAR 01/04/2016
1392 MADINA W/O RAZAK 16/04/2016
1393 PRABHAVTI 27/04/2016
1394 HASINABI W/O RASIDMIYYA 30/04/2016
1395 CHNADRAKALA 01/05/2016
1396 LALITABAI 01/05/2016
1397 GORIMA 01/05/2016
1398 ANANDA 01/05/2016
1399 RAJKUMAR 07/05/2016
1400 RAJKUMAR 07/05/2016
1401 KAISARABI W/O FAKEERSAB 17/05/2016
1402 DAIVATHA BAI W/O SHIVAJI 18/05/2016
1403 SHIVARAJ S/O BABURAO 03/06/2016
1404 RAJKUMAR 10/06/2016
1405 LAXIMIBAI 13/07/2016
1406 SANJAYA 16/07/2016
1407 SURESH 16/07/2016
1408 PUSHAPAVATI 25/08/2016
1409 PUSHPAVATI 27/09/2016
1410 SHALIKABAI 29/11/2016
1411 GANGAMMA 16/12/2016
1412 SHARANAPPA 17/12/2016
1413 SHIVAPPA 17/12/2016
1414 BABURAO 17/12/2016
1415 BABURAO 21/12/2016
1416 BISMILLA 24/01/2017
1417 NIRMALABAI 24/01/2017
1418 KAMLA BAI 19/03/2017
1419 NIRMALA BAI 23/03/2017
1420 PUTALABAI 07/08/2018
1421 ANILKUMAR 07/08/2018
1422 NAGNATH 05/10/2018
1423 ANIL KUMAR 15/10/2018
1424 PARVATI 15/10/2018
1425 JAGADEVI 26/03/2019
1426 SHILPA 29/04/2019
1427 ಲಕ್ಷ್ಮಣ 13/04/2015
1428 ಸುಬ್ಬಮ್ಮಾ 17/04/2015
1429 ಪಾರ್ವಾತಿ 17/05/2015
1430 MADUMALA 18/08/2015
1431 ಉಮೇಶ 31/08/2015
1432 ಪ್ರಕಾಶ 31/08/2015
1433 ಮ ಸತ್ತಾರಮಿಯ್ಯಾ 03/09/2015
1434 ಮ ಸತ್ತಾರಮಿಯ್ಯಾ 03/09/2015
1435 ವಿಷ್ಣುದಾಸ 07/09/2015
1436 ವಿಷ್ಣುದಾಸ 08/09/2015
1437 ಅನುಷಯಾಬಾಯಿ 18/09/2015
1438 ಕಲಾವತಿ 18/09/2015
1439 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ 21/09/2015
1440 ವೈಜಿನಾಥ 21/09/2015
1441 ಅನೀತಾ 07/10/2015
1442 ವೆಂಕಟ 09/10/2015
1443 ಬೇತಮ್ಮಾ 09/10/2015
1444 ಶಿವರಾಮ 09/10/2015
1445 ಅಹಮದಪಾಶಾ 09/10/2015
1446 ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ 13/10/2015
1447 ಸುನೀತಾ 13/10/2015
1448 LAXIMI 17/10/2015
1449 NIRMALA 11/11/2015
1450 ಉಮೇಶಕುಮಾರ ALIS ಉಮೇಶರಾವ 25/11/2015
1451 ಉಮೇಶಕುಮಾರ ALIS ಉಮೇಶರಾವ 25/11/2015
1452 ಉಮೇಶಕುಮಾರ ALIS ಉಮೇಶರಾವ 25/11/2015
1453 ಉಮೇಶಕುಮಾರ ALIS ಉಮೇಶರಾವ 25/11/2015
1454 ಉಮೇಶಕುಮಾರ ALIS ಉಮೇಶರಾವ 25/11/2015
1455 ಉಮೇಶಕುಮಾರ ALIS ಉಮೇಶರಾವ 25/11/2015
1456 ರಹೀಮಾಬೆಗಂ 16/12/2015
1457 ಪಾರ್ವತಿ 23/12/2015
1458 ಪಾರ್ವತಿ 23/12/2015
1459 BASAWARAJ 27/01/2016
1460 ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ 17/02/2016
1461 RAGHUNATH 10/03/2016
1462 ಪದ್ಮಾಬಾಯಿ 23/04/2016
1463 ಚಂದ್ರಕಲಾ 01/08/2016
1464 ಮಹಾದೇವಿ 05/08/2016
1465 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ 05/08/2016
1466 ಕವಿತಾ 17/08/2016
1467 ಸುನಿತಾ 23/08/2016
1468 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ 23/08/2016
1469 ಕಮಲಾಬಾಯಿ 23/08/2016
1470 ಪಾರ್ವತಿಬಾಯಿ 07/09/2016
1471 KUNDANABAI 22/09/2016
1472 VIDYAVATI 15/10/2016
1473 SHANTKUMAR 26/10/2016
1474 ಶಾಂತಮ್ಮಾ 03/11/2016
1475 ಗೋದಾವರಿ 03/11/2016
1476 SHANTAMMA 11/11/2016
1477 VAIJINATH 07/01/2017
1478 BHAGAVANRAO 28/02/2017
1479 ಓಂಕಾರ 24/06/2017
1480 ನಾಗಪ್ಪಾ 24/06/2017
1481 PARVATI 12/07/2017
1482 ದೇವಿಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ ಪಾಂಡೆ 15/07/2017
1483 LAXMIBAI 30/12/2017
1484 ಕಲಾವತಿ 16/01/2018
1485 ಶೋಭಾಬಾಯಿ 16/01/2018
1486 ಮಾರುತಿ 20/03/2018
1487 ಚಂದ್ರಕಲಾ ಮನೋಹರ 09/08/2018
1488 ಛಾಯಾಬಾಯಿ 10/10/2018
1489 ಛಾಯಾಬಾಯಿ 11/10/2018
1490 ಛಾಯಾಬಾಯಿ 11/10/2018
1491 ಛಾಯಾಬಾಯಿ 15/10/2018
1492 ನರಸಮ್ಮಾ 23/01/2019
1493 ಗೋರಖನಾಥ 31/01/2019
1494 BASAPPA 05/03/2019
1495 BASAPPA 05/03/2019
1496 ಮುಕ್ತಾಬಾಯಿ 26/03/2019
1497 ಪ್ರಯಾಗಬಾಯಿ 05/04/2019
1498 GURAYYA SWAMY 11/01/2019
1499 GURAYYA SWAMY 11/01/2019
1500 SHANKAR 19/02/2019
1501 CHINAMMA 14/03/2019
1502 ಬಸಮ್ಮ 03/01/2015
1503 ಶರಣಮ್ಮ 10/01/2015
1504 ಸರಸ್ವತಿ 10/03/2015
1505 ಸುಗಮ್ಮ 10/03/2015
1506 ಗಂಗಮ್ಮ 10/03/2015
1507 ಗಂಗಮ್ಮ 10/03/2015
1508 ಸುನಿತಮ್ಮ 10/03/2015
1509 ಶ್ರೀದೇವಿ 12/03/2015
1510 ನಾಗಮ್ಮ 12/03/2015
1511 ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ 12/03/2015
1512 ಅನುಸಮ್ಮ 12/03/2015
1513 ನರಸಮ್ಮ 12/03/2015
1514 ನರಸಮ್ಮ 12/03/2015
1515 ಸುನಿತಾ 12/03/2015
1516 ಶಾಂತಮ್ಮ 13/03/2015
1517 ಕಮಳಾಬಾಯಿ 13/03/2015
1518 ಕಮಳಾಬಾಯಿ 13/03/2015
1519 ತೇಜಮ್ಮ 18/03/2015
1520 ಷಣ್ಮುಖ 20/03/2015
1521 ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ 23/03/2015
1522 ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ 23/03/2015
1523 ಪಂಚಯ್ಯ 25/03/2015
1524 ಪಂಚಯ್ಯ 25/03/2015
1525 ಸಿದ್ದಪ್ಪ 07/04/2015
1526 ನಜಮುನಬೇಗಂ 18/04/2015
1527 ಎನ್.ಪ್ರವಿಣಕುಮಾರ 18/04/2015
1528 ರಮೇಶ 04/05/2015
1529 ರೇಣುಕಾ 09/10/2015
1530 ಜಗದೇವಿ 17/10/2015
1531 ಜಗದೇವಿ 17/10/2015
1532 ಸಪ್ನಾ 31/10/2015
1533 ರೇಣುಕಾ 16/12/2015
1534 SHAKUNTALA 20/12/2015
1535 MAHIPALREDDY 23/12/2015
1536 ಪ್ರೀಯಾಂಕಾ 26/12/2015
1537 ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ 09/02/2016
1538 ಶ್ರೀದೇವಿ 09/02/2016
1539 ಕಲಾವತಿ 09/02/2016
1540 MAHADEVI 13/02/2016
1541 SUSHILAMMA 06/03/2016
1542 SUSHILAMMA 06/03/2016
1543 RASIDABEGUM 07/03/2016
1544 KHAIMUNNISSABEE 07/03/2016
1545 ANITA 25/03/2016
1546 NAZIBAAN BEGUM 31/03/2016
1547 MOULANBI 05/04/2016
1548 SHANTAMMA 31/05/2016
1549 PARAMMA 12/06/2016
1550 MANIKBAI 08/08/2016
1551 SAKUBAI MANIK SADU 19/08/2016
1552 PADMAVATI 21/08/2016
1553 SIDDAPPA 20/09/2016
1554 RANGAMMA 05/02/2017
1555 KASTURIBAI 05/02/2017
1556 LAXMI 24/02/2017
1557 SUNITA 24/02/2017
1558 REKHA METRE 02/04/2017
1559 MAIMUNBI 25/04/2017
1560 ABCD 23/05/2017
1561 SRIDEVI 19/07/2017
1562 BASAVAKUMAR PATODI 27/07/2017
1563 KALAVATI 21/11/2017
1564 NARASAMMA 21/11/2017
1565 KANTEPPA 06/01/2018
1566 SUBHASHREDDY 06/01/2018
1567 TUKARAM 23/01/2018
1568 KASTURBAI 31/01/2018
1569 MANGALA 27/02/2018
1570 MAHESHWARI 26/04/2018
1571 SATISHREDDY 07/05/2018
1572 BHAGYASHREE 31/05/2018
1573 MD MOSHIN 02/06/2018
1574 MOHAMMAD SHAMSHUDDIN 02/06/2018
1575 SANMUKHAPPA 08/06/2018
1576 LAXMIBAI 11/06/2018
1577 ಮೆಹ್ತಾಬ್ ಬೀ 09/08/2018
1578 AMBIKA 11/09/2018
1579 AMBIKA 23/10/2018
1580 SRILATA 23/10/2018
1581 VIDYAVATI 01/03/2019
1582 SHARAMMA 01/03/2019
1583 VASANTHREDDY 05/03/2019
1584 ESHWARI 05/03/2019
1585 RAMESH HADPAD 11/03/2019
1586 RAJESHRI 04/05/2019
1587 SUSHILABAI TALGHAT 04/05/2019
1588 REKHA 01/08/2015
1589 OMKAR 13/11/2015
1590 OMKAR 13/11/2015
1591 MANIKAPPA 08/12/2015
1592 VIMALA BAI 16/12/2015
1593 LALITABAI 16/01/2016
1594 KAVITA 16/01/2016
1595 ARCHANA 18/01/2016
1596 RATNAMA 20/01/2016
1597 RATNAMA 20/01/2016
1598 CHANDBEE 20/01/2016
1599 SHIVAJIRAO 21/01/2016
1600 SHIVAJIRAO 21/01/2016
1601 SUNITA 21/01/2016
1602 LAXIMBAI 25/01/2016
1603 USHA 28/01/2016
1604 VIJAYLAXMI 29/01/2016
1605 RENIKA 03/02/2016
1606 SAHEBEE 04/02/2016
1607 SHUSHILABAI 04/02/2016
1608 SHANTAMMA 15/02/2016
1609 SHANTABAI 31/03/2016
1610 JAGADEVI 08/04/2016
1611 SHANKAR 08/04/2016
1612 SATAYAMMA 08/04/2016
1613 SAMADANA 08/04/2016
1614 SHIVAMMA 08/04/2016
1615 NAGARABAI 02/05/2016
1616 KAVITA 09/05/2016
1617 SUMITABAI 09/05/2016
1618 SANGEETA BAI 10/05/2016
1619 SHAMABAI 10/05/2016
1620 RATNAMMA 10/05/2016
1621 SUKUMARBAI 10/05/2016
1622 SAIHIDABEGAM 20/05/2016
1623 SUFIYA BEGUM 20/05/2016
1624 SHANTABAI 23/05/2016
1625 RUKMINIBAI 23/05/2016
1626 NEELAVATI 23/05/2016
1627 MAHANANDA 23/05/2016
1628 KAVITA 27/05/2016
1629 NIRMALA 27/05/2016
1630 BHIM 27/05/2016
1631 BHIM 27/05/2016
1632 BHIM 27/05/2016
1633 VENKATRAO 01/06/2016
1634 RUKUMANABAI 01/06/2016
1635 SHESHBAI 01/06/2016
1636 KALAYANRAO 20/06/2016
1637 SULOCHANA 21/06/2016
1638 BASAVAJ HOREMATH 04/08/2016
1639 SATYAVATI 04/08/2016
1640 CHANNAPPA 04/08/2016
1641 CHANNAPPA 04/08/2016
1642 CHANNAPPA 04/08/2016
1643 SHANTABAI 30/08/2016
1644 DROPATBAI 29/09/2016
1645 LAXIMIBAI 01/12/2016
1646 LAXIMIBAI 09/12/2016
1647 SHABIRABEE 09/12/2016
1648 PANCHABAI 04/01/2017
1649 MATHURABAI 11/01/2017
1650 DIGAMBARRAO 10/03/2017
1651 BALIRAM 16/03/2017
1652 MATHURABAI 21/03/2017
1653 SIDRAMAPPA 06/04/2017
1654 KAVITA 11/04/2017
1655 LAXIMIBAI 11/04/2017
1656 GANGABAI 14/04/2017
1657 NAZIR MIYYA 25/09/2017
1658 NAZIR MIYYA 25/09/2017
1659 NAZIR MIYYA 25/09/2017
1660 NAZIR MIYYA 25/09/2017
1661 NAZIR MIYYA 25/09/2017
1662 NAZIR MIYYA 25/09/2017
1663 NAZIR MIYYA 25/09/2017
1664 NAZIR MIYYA 25/09/2017
1665 NAZIR MIYYA 25/09/2017
1666 NAZIR MIYYA 26/09/2017
1667 NAJEER MIYYA 27/09/2017
1668 PHAIMUN BEE 09/10/2017
1669 ANAND KUMAR AND MAHADEVI 10/10/2017
1670 NAJEER MIYYA 12/10/2017
1671 BASAVARAJ 08/12/2017
1672 MAHADEVAPPA 09/04/2018
1673 SHIVAMANGALA 14/06/2018
1674 NAJEERMIYYA 26/06/2018
1675 SHANKREPPA 12/07/2018
1676 VIJAYLAXMI 28/12/2018
1677 SANTOSH 03/01/2019
1678 BHAVARAO 16/01/2019
1679 BHUVANESHWAR 25/03/2019
1680 BHAGIRATHI 02/04/2019
1681 REETA 02/05/2019
1682 VIJAYKUMAR 12/10/2014
1683 MALLIKARJUN 13/11/2014
1684 SUBHASH,DATTATRI,ASHOK 23/05/2016
1685 AKKAMMA 02/06/2016
1686 ROSHANBEGUM 06/06/2016
1687 HASINABEGAM 07/06/2016
1688 HASINABEGAM 07/06/2016
1689 MARUTI 07/06/2016
1690 MARUTI 07/06/2016
1691 HASEENBAGAM 08/06/2016
1692 HASEENA BEGAM 08/06/2016
1693 PADMAVATI 13/06/2016
1694 CHANDRAKALA 13/06/2016
1695 LAKSHMIBAI 13/06/2016
1696 AMEENABEGUM 13/06/2016
1697 YASHAPPA 19/06/2016
1698 YESHODHA 27/06/2016
1699 SANTOSHI 02/07/2016
1700 SHANKREMMA 02/07/2016
1701 MAMTAZBEE 02/07/2016
1702 MUMTAZBEE 02/07/2016
1703 RIHANABEGAM 02/07/2016
1704 BIBIBEGAM 02/07/2016
1705 SABERABEGUM 03/07/2016
1706 DEVINDRA 08/07/2016
1707 TUKARAM 08/07/2016
1708 MERI 08/07/2016
1709 SANGITHA 08/07/2016
1710 KASTURIBAI 08/07/2016
1711 TASLIMBEGAM 13/08/2016
1712 TASLIM BEGUM 13/08/2016
1713 MAGALAMMA 20/09/2016
1714 SHARANAMMA 06/10/2016
1715 TIPPAREDDY 17/01/2017
1716 TUKRAM 10/02/2017
1717 CHANDRAMMA 16/03/2017
1718 ಸಂಗಪ್ಪಾ 06/07/2017
1719 ಶಿವುಕುಮಾರ 22/07/2017
1720 ಸಾಬೇರಾಬೇಗಂ 09/10/2017
1721 LAXMAN 31/10/2017
1722 LAXMAN 31/10/2017
1723 LAXMAN 31/10/2017
1724 LAXMAN 31/10/2017
1725 SHAMRAO 02/01/2018
1726 ZAREMMA 03/01/2018
1727 JAISHREE 24/03/2018
1728 M A MUQEEM 25/04/2018
1729 CHANDRAMMA 21/05/2018
1730 GANYANDEVI 21/05/2018
1731 NILAMMA 17/07/2018
1732 ಜಗನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ 23/07/2018
1733 KALPANA 20/08/2018
1734 ಸವಿತಾ 06/09/2018
1735 ರತ್ನಮ್ಮಾ 27/09/2018
1736 PRABHURAO KOLEKAR 29/10/2018
1737 ಸುಫಿಯಾಬಿ 02/11/2018
1738 ಸಂತಮ್ಮಾ 16/11/2018
1739 GOURAMMA 24/11/2018
1740 ANITABAI 27/11/2018
1741 SANTAMMA 29/11/2018
1742 ANITABAI 27/11/2018
1743 ವೈಜಿನಾಥ 06/12/2018
1744 TIPPANNA 11/12/2018
1745 MD YASEEN KHAN 11/12/2018
1746 TIRUPATI JETTING KHARTMOL 11/12/2018
1747 GURAMMA 17/12/2018
1748 ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ 14/01/2019
1749 ಮಹಾದೇವಿ 23/01/2019
1750 ASHOK 24/01/2019
1751 KAVERI 02/02/2019
1752 ವೀರಶೆಟ್ಟಿ 07/02/2019
1753 ಅರುಣಾ 07/02/2019
1754 ಮಹೇಶಕುಮಾರ 07/02/2019
1755 BHAGYASHREE 08/02/2019
1756 ಶಾಂತಮ್ಮಾ 08/02/2019
1757 ಶರಣಮ್ಮಾ 14/02/2019
1758 VITHAL 27/03/2019
1759 ಗೌಸಿಯಾಬೇಗಂ 18/04/2019
1760 ಸಲೀಮಾಬೇಗಂ 18/04/2019
1761 ಪಾರ್ವತಿ 25/04/2019
1762 ಸುನೀತಾ 25/04/2019
1763 ಅತೀಯಾಬೇಗಂ 25/04/2019
1764 ವಿಮಲಾವತಿ 25/04/2019
1765 ರಾಜೇಶ್ವರಿ 25/04/2019
1766 ನೀಲಾಂಬಿಕಾ 25/04/2019
1767 ಶೆಶಿಕಲಾ 25/04/2019
1768 ರತ್ನಮ್ಮಾ 25/04/2019
1769 ಜಗದೇವಿ 26/04/2019
1770 ಪದ್ಮಾವತಿ 26/04/2019
1771 ಪದ್ಮಾವತಿ 26/04/2019
1772 ಶಾಂತಮ್ಮಾ 26/04/2019
1773 ಚನ್ನಮ್ಮಾ 26/04/2019
1774 ಘಾಳೆಮ್ಮಾ 03/05/2019
1775 ಗೀತಾ 03/05/2019
1776 PREMA 27/03/2017
1777 CHANDRAKALA 12/04/2017
1778 SIMINTHA 17/04/2017
1779 SALIMA BEE 24/04/2017
1780 MAHADAPPA 25/05/2017
1781 NAGAMMA 03/06/2017
1782 BHAMA BAI 21/06/2017
1783 APPARAO WANKHEDE 21/06/2017
1784 PANCHABAYI 17/08/2017
1785 MEHTRA MADHAVI 18/08/2017
1786 MANGALA 07/09/2017
1787 BHARAT 28/09/2017
1788 SUBASH 28/09/2017
1789 SHIVRAJ 10/10/2017
1790 DHULAPPA 24/10/2017
1791 PANDARINATH 07/12/2017
1792 NAGNATH 07/12/2017
1793 NAGANATH 07/12/2017
1794 NAGANATH 07/12/2017
1795 NARSING 08/12/2017
1796 PINKA 06/01/2018
1797 NAVNATH 07/03/2018
1798 NAVANATH 07/03/2018
1799 SAVITA 24/03/2018
1800 SAVITA 24/03/2018
1801 RABANI MIYYA 24/04/2018
1802 MASIMASAB 24/04/2018
1803 MUKTABAI 22/05/2018
1804 VIJAYLAXMI 22/05/2018
1805 SUREKHA BAI 22/05/2018
1806 DONDIBAI 22/05/2018
1807 ALKA 10/08/2018
1808 SUREKHA BAI 16/08/2018
1809 NIRMALA BAI 16/08/2018
1810 NARSINGRAO 22/10/2018
1811 NARSINGRAO 22/10/2018
1812 MENUKABAI 09/11/2018
1813 AVIDHYA BAI 23/01/2019
1814 ASHOKRAO 02/02/2019
1815 SUGUNA 18/03/2019
1816 LALITA 20/03/2019
1817 PRIYANKA 25/03/2019
1818 VIDYAVAN 26/03/2019
1819 DHONDIBA 26/03/2019
1820 PARYAGBAI 26/03/2019
1821 NASEER 01/04/2019
1822 USHA 30/04/2019
1823 SAVITA 30/04/2019
1824 DHANRAJ PATIL 30/04/2019
1825 NARSAPPA 30/04/2019
1826 SUSHILABAI 06/05/2019
1827 SHRIMANTH 28/08/2015
1828 SHRIDEVI 15/09/2015
1829 SIDARAM 28/10/2015
1830 GURULINGAYYA 07/01/2016
1831 YADAVRAO 08/02/2016
1832 SRIDEVI 11/03/2016
1833 SHRIDEVI 12/03/2016
1834 SHRIDEVI 12/03/2016
1835 SHRIDEVI 12/03/2016
1836 SHRIDEVI 12/03/2016
1837 SHRIDEVI 12/03/2016
1838 SHRIDEVI 13/03/2016
1839 SUNDRABAI 18/04/2016
1840 AKSHATA 22/07/2016
1841 JAGDEVI 29/11/2016
1842 LAXMAN 02/12/2016
1843 LAXMAN 02/12/2016
1844 ZHARAMMA 14/12/2016
1845 YOGITA 05/01/2017
1846 BHARATBAI 05/01/2017
1847 ANITA 19/01/2017
1848 KASTURABAI 19/01/2017
1849 JANAKA 24/01/2017
1850 SUNITA 24/01/2017
1851 NAGAMMA 24/01/2017
1852 CHANDRAMMA 24/01/2017
1853 NARASAMMA 24/01/2017
1854 ISHWARI 24/01/2017
1855 LAXIMBAI 24/01/2017
1856 TEJAMMA 07/02/2017
1857 SARASWATHI 07/02/2017
1858 SANGEETA 18/02/2017
1859 GODAVARI 18/02/2017
1860 SANGEETA 18/02/2017
1861 GUNDAMMA 18/02/2017
1862 KAVITA 18/02/2017
1863 SARASAWATI 18/02/2017
1864 SARASWATI 18/02/2017
1865 GUNDAMMA 01/03/2017
1866 JYOTI 01/03/2017
1867 GUNDAMMA 01/03/2017
1868 BASWARAJ 01/03/2017
1869 TEJAMMA 01/03/2017
1870 SHIVAMMA 24/03/2017
1871 NIRMALA 24/03/2017
1872 LAXMI 13/04/2017
1873 VAIJINATH 09/06/2017
1874 LAXIMIBAI 17/10/2017
1875 LALITA 29/12/2017
1876 LALITA 29/12/2017
1877 AKBAR 01/03/2018
1878 SUNDRABAI 28/08/2018
1879 SUNITA 09/10/2018
1880 LAXIMBAI 16/11/2018
1881 SULOCHANA 04/12/2018
1882 LAXIMBAI 02/02/2019
1883 MAHADEVI 15/02/2019
1884 NANDINI 15/02/2019
1885 SRIDEVI 15/02/2019
1886 MATH SHANKARAYYA 15/02/2019
1887 RESHMA 22/02/2019
1888 GODAVARI 29/03/2019
1889 SARASWATI 29/03/2019